Obserwuj:

Pytania księdza przed ślubem • protokół przedmałżeński

Pytania księdza przed ślubem

Protokół przedślubny / protokół przedmałżeński zostaje sporządzony na około 3 miesiące przed planowanym ślubem. Protokół spisuje się na parafii  tylko wobec tych narzeczonych, którzy zdecydowali się na ślub kościelny lub konkordatowy, taka procedura nie obowiązuje w Urzędach Stanu Cywilnego udzielających ślubów cywilnych. Rozmowa z księdzem na ogół nie jest długa i trwa około 10 minut (na każdego z narzeczonych). Pytania kierowane do narzeczonych planujących wziąć ślub to niejako ostatni test na dopasowanie przyszłych małżonków. Bez spisania protokołu ślub może być uznany za nieważny.

kościół


Jakie dokumenty są potrzebne przy spisywaniu protokołu przedmałżeńskiego?


• dowody osobiste

• świadectwa chrztu i bierzmowania (jeśli były w jednej parafii znajduje się to na jednym dokumencie)

• świadectwa ukończonych katechizacji (tylko do wglądu)

• potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich i obowiązkowych wizyt w poradni życia rodzinnego (czasem pani z poradni prowadzi wykład dla narzeczonych jako jeden z elementów nauk przedmałżeńskich prowadzonych przez księży)

• zaświadczenie do ślubu konkordatowego z USC lub aktu małżeństwa zawartego wcześniej (jeśli mieliście wcześniej ślub cywilny)


Jak czytamy na blogu Narzeczeni z Bożej Łaski:

Na podstawie tych dokumentów jest uzupełniana część protokołu dotycząca danych personalnych narzeczonych. W drugiej części znajdują się pytania związane z wiarą (rozumienie potrzeby modlitwy i przystępowania do sakramentów, znajomość zasad moralności chrześcijańskiej), relacji narzeczeńskiej (od jak dawna się znacie i jesteście zaręczeni, czy znacie swoje rodziny) oraz pytania mające na celu wykluczenie przeszkód małżeńskich oraz wad oświadczenia woli zawarcia małżeństwa (przymus, wprowadzanie w błąd, niezdolność itp.). Tych przeszkód kanonicznych jest kilkanaście, ale okazuje się, że w gruncie rzeczy najbardziej „problematyczna” dla narzeczonych jest jedna grupa pytań zatytułowana: Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomstwa. 

Kwestie fundamentalne w małżeństwie katolickim:

Czy wewnętrznie zgadzasz się z nauką Kościoła co do nierozerwalności i wierności w małżeństwie?

Czy dopuszczasz rozejście się czy separację w wypadku trudności w małżeństwie?

Czy chcesz przyjąć potomstwo w małżeństwie i po katolicku je wychować?

Czy przyjmujesz zasady etyki katolickiej w planowaniu rodziny?

para młoda

O co jeszcze pyta ksiądz na rozmowie przedślubnej?

Wielu z was może wydawać się, że rozmowa z księdzem to coś podobnego do przesłuchania na komisariacie. Uwierzcie, że jest to całkowicie inne doświadczenie. Ksiądz zadaje pytania, które ma w swoim formularzu, ale całość przypomina przyjacielską rozmowę. Nastawienie narzeczonych robi swoje, jeśli jesteście sceptycznie nastawieni w kwestiach wiary czy nauki Kościoła a potem rozmowa wydaje się wam

Lista pytań od księdza [VIDEO]:


I. Dane personalne


1.
a. Nazwisko (panieńskie i poprzednio używane)
b. Imiona
c. Imię i zawód ojca
d. Imię, nazwisko panieńskie matki
e. Dowód osobisty (seria, nr, miejsce i data wydania)

2.
a. Data i miejsce urodzenia
b. Data i adres parafii chrztu
c. Rok i parafia i Komunii św.
d. Rok i parafia bierzmowania

3.
a. Miejsce i adres stałego zamieszkania
b. Miejsce, czas okres i adres tymczasowego zamieszkania
c. Miejsce, adres parafii i czas okres poprzedniego zamieszkania
d. Miejsce i adres zamieszkania rodziców

4.
a. Stan cywilny (wolny, wdowiec, cywilnie związany, rozwiedziony)
b. Wykształcenie
c. Zawód

5.
a. Wyznanie (obrządek)
b. Czy uznaje zasady moralności chrześcijańskiej?
c. Czy rozumie potrzebę modlitwy, przystępowania do sakramentów św. i uczestniczenia we Mszy św.?
d. Czy zamierza przed ślubem w sposób świadomy przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.?
e. Czy ukończył katechizację (podstawową, ponadpodstawową, przedmałżeńską)?

6.
a. Od jak dawna narzeczeni się znają?
b. Czy i od kiedy są zaręczeni?
c. Czy rodziny narzeczonych się znają?
d. Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o zamiarze małżeństwa?
e. Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie to dlaczego?


II. Przeszkody małżeńskie


7. Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084)
a. Czy narzeczony nie ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia?
b. Czy uważa, że będzie mógł mieć własne dzieci?
c. Czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego?

8. Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085)
a. Czy nie zawierał małżeństwa z inną osobą?
b. Jeżeli tak, to w jaki sposób małżeństwo to przestało istnieć?
c. Czy nie zawierał (-a) związku cywilnego z inną osobą?
d. Jeżeli tak, to w jaki sposób związek ten przestał istnieć?
e. Kiedy i dlaczego nastąpił rozwód?
f. Czy z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego wynikają zobowiązania względem współmałżonka, dzieci lub innych osób?

9. Przeszkoda występku (kan.1090)
a. Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka?
b. Co było powodem śmierci?
c. Czy któryś z narzeczonych nie jest współwinnym tej śmierci?

10. Przeszkoda pokrewieństwa (kan. 1091)
a. Czy narzeczeni są spokrewnieni w jakim stopniu?

11. Przeszkoda powinowactwa (kan. 1092)
a. Czy narzeczeni nie są powinowatymi w linii prostej?

12. Przeszkoda przyzwoitości publicznej (kan. 1093)
a. Czy narzeczeni nie pozostawali z krewnymi drugiej strony w związku małżeńskim nieważnym lub w konkubinacie?

13. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego (kan. 1094)
a. Czy między narzeczonymi nie zachodzi stosunek rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej?

14. Przeszkoda święceń (kan. 1087) a.Czy narzeczony nie przyjął święceń diakonatu lub kapłaństwa?

15. Przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości (kan. 1088)
a. Czy narzeczeni nie składali wieczystego i publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym?
* Dotyczy tylko katolików obrządku wschodniego

16. Przeszkoda pokrewieństwa duchowego (kan. 811 KKKW) 

a.Czy narzeczeni nie pozostają względem siebie w jakiejś relacji w związku z sakramentem chrztu?


III. Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa


17. Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomstwa (kan. 1055, 1-2; 1056)
a. Czy chce zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako jedno i nierozerwalne do śmierci?
b. Czy wewnętrznie zgadza się z nauką Kościoła co do nierozerwalności i wierności? Jeżeli nie, dlaczego?
c. Czy dopuszcza rozejście się czy separację w wypadku trudności w małżeństwie?
d. Czy chce przyjąć potomstwo w małżeństwie i po katolicku je wychować? e.Czy przyjmuje zasady etyki katolickiej w planowaniu rodziny?

18. Niezdolność do przyjęcia obowiązków małżeńskich (kan. 1095)
a. Czy w rodzinie nie było wypadków choroby psychicznej?
b. Czy narzeczeni są przekonani o własnym zdrowiu psychicznym? (kan. 1095, n. 1)
c. Czy mają zdolność do rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich? (kan. 1095, n. 2)
d. Czy nie cierpią na przewlekłe lub dziedziczne choroby, o których wzajemnie nie wiedzą? (kan. 1095, n. 3)
e. Czy nie nadużywają alkoholu lub innych środków odurzających? Czy nie są od nich uzależnieni? Czy druga strona o tym wie?

19. Warunek (kan. 1102)
a. Czy są stawiane jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa?
b. Czy wymagania te nie mają formy warunku? Czy warunek ten dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości?
c. Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?

20. Przymus (kan. 1103)
a. Czy narzeczeni sami dobrowolnie podjęli decyzję zawarcia małżeństwa?
b. Komu zależy na zawarciu tego związku?
c .Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia?
d. Czy nie ma innych okoliczności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców?

21. Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098)
a. Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. niepłodności, nałogów, zobowiązań finansowych?


IV. Małżeństwa mieszane z braćmi odłączonymi, niechrześcijanami, z niewierzącymi i niepraktykującymi – kan. 1086; 1124-1129.


22. Pytania dla strony katolickiej:
a. Czy zdaje sobie sprawę, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone z powodu różnic w sprawach najbardziej wewnętrznych, czego z racji zaangażowania uczuciowego się nie dostrzega?
b. Jak postąpi w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci?
c. Czy zgodzi się na postępowanie wbrew prawu Bożemu, czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?

23. Pytania dla strony niekatolickiej:
a. Czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów, różnej oceny moralnej w wielu sprawach?
b. Czy zdaje sobie sprawę z naturalnego obowiązku tolerancji względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej?
c. Czy zna obowiązki sumienia współmałżonka?
d. Czy uznaje jedność i nierozerwalność małżeństwa oraz jego cele: wspólne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?

24. w przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo:
a. jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego: Czy narzeczona chce przejść na obrządek narzeczonego?
b. jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego: Czy któraś ze stron chce przejść na obrządek drugiej strony?
Uwaga:
a. w przypadku małżeństwa z niekatolikiem lub osobą nieochrzczoną (z wyjątkiem odstępców od Kościoła katolickiego) należy wypełnić formularz nr 4 (w trzech egzemplarzach) oraz nr 12 lub 12A i 27A;
b. w przypadku odstępców od Kościoła katolickiego oraz osób niepraktykujących należy wypełnić formularz nr 5 (w trzech egzemplarzach).


V. Dokumenty


Wymagane dokumenty to:
a. Metryka chrztu św.
b. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
c. Prośba o wygłoszenie zapowiedzi
d. Odpis aktu małżeństwa z USC. Nr dokumentu …………….
e. Zaświadczenie konkordatowe. Nr dokumentu z USC …………..


Zobaczcie też nasz artykuł na temat: 30 pytań, które narzeczeni powinni zadać sobie sami przed ślubem!

redakcja sweet wedding poleca

Udostępnij: